• Prza. Pintor Álvarez Sotomayor 1
    15001 A Coruña
  • De Luns a Venres: 9:00 - 16:00
    Horario de inverno

Académicos

Académicos e obra da súa autoría nas nosas coleccións

Listado de académicos da Real Academia Galega de Belas Artes e de obras da súa autoría que forman parte da colección de arte da mesma


M a n u e l   A b e l e n d a  Z a p a t a. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
F r a n c i s c o  A s o r e y  G o n z á l e z. Académico Numerario. Sección Escultura
T o m á s  B a r r o s  P a r d o. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
A r t u r o  B r e a  P a s í n. Académico Numerario. Sección Escultura
M a r í a  d e l   C a r m e n  C o r r e d o y r a  y  R u i z d e  B a r o. Académica Numeraria. Sección Pintura e Gravado
E l e na  C o l m e i r o  G o n z á l e z. Académica de Honra 
I m e l d o    C o r r a l  G o n z á l e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
F e l i p e   C r i a d o  M a r t í n. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
J o s é   E s c u d e r o  C o u c e i r o. Académico Numerario. Sección Escultura
J u l i o   F e r n á n d e z  A r g ü e l l e s. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
F r a n c i s c o  F e r n á d e z- C a b r e r a   G a r c í a. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
M a n u e l   G a r c í a  d e  B u c i ñ o s  V á z q u e z. Académico Numerario. Sección Escultura
E m i l i o  d e  l a  I g l e s i a  C a r u n c h o. Académico Numerario. Sección Escultura
M e n c h u  L a m a s. Académica Numeraria. Sección Pintura e gravado
C á s t o r  L a t a  M o n t o i r o. Académico Numerario. Sección Escultura
J o s é   L e y r a  D o m í n g u e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
X u r x o  L o b a t o. Académico Numerario. Sección de Artes de la Imagen
A c i s c l o   M a n z a n o   F r e i r e. Académico Numerario. Sección Escultura
M a r í a  d e l   V i l l  a r  M a t  e o   d e  A r e n a z a. Académica Numeraria. Sección Pintura e Gravado
L u i s   M o s q u e r a  G ó m e z. Académico de Honra
L e o p o l d o   N ó v o a   G a r c í a. Académico de Honra
J e s ú s  N ú ñ e z  F e r n á n d e z. Académico de Honra
J a i m e   O z o r e s  M a r q u i n a. Académico Correspondente
S o l e d a d   P e n a l t a  L o r e n z o. Académica Numeraria. Sección Escultura
M a n u e l   Q u i n t a n a  M a r t e l o. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
L u i s   Q u i n t a s  G o y a n e s. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
M a n u e l   R o d r í g u e z  M o l d e s. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
J o s é  L u i s   R o d r í g u e z   S á n c h e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
A l f o n s o  S a n m a r t í n  A b e l l e i r a. Académico Numerario. Sección Escultura
L e o p o l d o   S a n t a  M a r i n a  y  S a n  G e r m á n. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
J o s é   S e i j o  R u b i o. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
C a r l o s   S o b r i n o  B u h i g a s. Académico Correspondente
A n t o n i o   T e n r e i r o  R o d r í g u e z. Académico Numerario. Sección Pintura e Gravado
Á n g e l  T r a p o t e  M a t e o. Académico Numerario. Sección Escultura
R o b e r t o  V e r i n o. Académico Numerario. Sección Artes de la Imagen